پوستر کمپین چه خبر سلامتی ( کرونا )

پوستر کمپین چه خبر سلامتی ( کرونا )

کمپین چه خبر سلامتی ویروس کرونا

کمپین مبارزه با ویروس کرونا

کمپین چه خبر سلامتی

کمپین چه خبر سلامتی مبارزه با ویروس کرونا

طراحی گرافیکی

مناسبت: کمپین چه خبر سلامتی با موضوع کرونا ویروس 

به سفارش: شهرداری کرج

مجری: شرکت دیجیتال مارکتینگ فیکا

برای رشد کسب و کارت آماده ای؟

برای همکاری با آژانس دیجیتال مارکتینگ فیکا همین الان اقدام کن.